نرم افزار کلینیک

نرم افزار کلینیک

نرم افزار کلینیک

پذیرش روزانه و ثبت مراجعات، نوبت دهی،
لیست انتظار پزشکان، ثبت دارو، پرونده طب کار


توضیحات