نگارش 201112 نرم افزار طب کار

نگارش 201112 نرم افزار طب کار

تاریخ خبر: 1391/08/03
نگارش 2.0.1112 نرم افزار طب کار برای بروز رسانی بر روی سرور قرار گرفت. برای دریافت این نگارش در قسمت تنظیمات گزینه بروز رسانی را انتخاب نمایید.

در این نگارش امکان چاپ ضمایم پرونده و همچنین هوشمند شدن چاپ فرمهای چند صفحه ای وزارتخانه اضافه شده است.