شهرداری اصفهان

شهرداری اصفهان


شهرداری اصفهان یکی دیگر از استفاده کنندگان نرم افزار طب کار آفاق می باشد.

شهرداری اصفهان برای کلیه نواحی شهرداری نرم افزار معاینات دوره ای آفاق را استفاده می نمایند.