تصاویری از ریه آسیب دبده کارگران

تصاویری از ریه آسیب دبده کارگران

تاریخ مقاله: 1393/01/09
تصاویر قسمتهای برش خورده ریه افراد در صنایع مختلف

تصاویر قسمتهای برش خورده ریه افراد در صنایع مختلف که توسط نایوش تهیه گردیده است.

در این فایل شما میتوانید آسیبهای وارده به ریه کارگران را در طی مدت کاری مشاهده نمایید.
توضیحات مربوط به هر تصویر در بالای آن داده شده و نشان می دهد در کارگر در چه محیطی و با چه موادی در تماس بوده و همچنین وضعیت سیگار بودن و نبودن آنها نیز مشخص می باشد.
تصاویر ریه آسیب دیده