پرسشنامه سلامت عمومی GHQ

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ

تاریخ مقاله: 1391/11/30

پرسشنامه سلامت عمومی

General Health Questionnaire
لطفا" سوالات زير را بدقت مطالعه و در هر مورد گزينه اي را كه فكر مي كنيد با وضعيت كنوني شما (از يك ماه پيش تا كنون) مطابقت دارد مشخص كنيد . 
1- آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه كاملا" خوب و سالم هستيد ؟ 
الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 
2- آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه به داروي تقويتي نياز داريد ؟ 
الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 
3- آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس ضعف و سستي كرده ايد ؟ 
الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 
4- آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه بيمار هستيد ؟ 
الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 
5- آيا از يكماه گذشته تا به امروز سر درد داشته ايد ؟ 
الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 
6- آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه سرتان را محكم با چيزي مثل دستمال بسته ايد يا اينكه فشاري به سرتان وارد مي شود ؟ 
الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 
7- آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه بعضي وقتها بدنتان داغ و يا سرد مي شود ؟ 
الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 
8- آيا از يكماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده كه بر اثر نگراني دچار بي خوابي شده باشيد ؟ 
الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 
9- آيا از يكماه گذشته تا به امروز شبها وسط خواب بيدار مي شويد ؟ 
الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 
10- آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه دائما" تحت فشار هستيد ؟ 
الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 
11- آيا از يكماه گذشته تا به امروز عصباني و بد خلق شده ايد ؟ 
الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 
12- آيا از يكماه گذشته تا به امروز بدون هيچ دليل قانع كننده اي هراسان و يا وحشت زده شده ايد ؟ 
الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 
13- آيا از يكماه گذشته تا به امروز متوجه شده ايد كه انجام هر كاري از توانايي شما خارج است ؟ 
الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 
14- آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه در تمامي مدت عصبي هستيد و دلشوره داريد ؟ 
الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 
15- آيا از يكماه گذشته تا به امروز توانسته ايد خودتان را مشغول و سرگرم نگه داريد ؟ 
الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 
16- آيا از يكماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده كه وقت بيشتري را صرف انجام كارها نماييد ؟ 
الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 
17- آيا از يكماه گذشته تا به امروز بطور كلي احساس كرده ايد كه كارها را بخوبي انجام مي دهيد ؟ 
الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 
18- آيا از يكماه گذشته تا به امروز از نحوه انجام كارهايتان احساس رضايت مي كنيد ؟ 
الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 
19- آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه نقش مفيدي در انجام كارها بعهده داريد ؟ 
الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 
20- آيا از يكماه گذشته تا به امروز توانايي تصميم گيري درباره مسائل را داشته ايد ؟ 
الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 
21- آيا از يكماه گذشته تا به امروز قادر بوده ايد از فعاليتهاي روزمره زندگي لذت ببريد ؟ 
الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 
22- آيا از يكماه گذشته تا به امروز فكر كرده ايد كه شخص بي ارزشي هستيد ؟ 
الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 
23- آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه زندگي كاملا" نااميد كننده است ؟ 
الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 
24- آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه زندگي ��رزش زنده بودن را ندارد ؟ 
الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 
25- آيا از يكماه گذشته تا به امروز به اين مسئله فكر كرده ايد كه ممكن است دست به خودكشي بزنيد ؟ 
الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 
26- آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه چون اعصابتان خراب است نمي توانيد كاري انجام دهيد؟ 
الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 
27- آيا از يكماه گذشته تا به امروزبه اين نتيجه رسيده ايد كه ايكاش مرده بوديد و كلا" از شر زندگي خلاص مي شديد ؟ 
الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 
28- آيا از يكماه گذشته تا به امروز اين فكر به ذهنتان رسيده است كه بخواهيد به زندگيتان خاتمه دهيد ؟ 
الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول