تست دید رنگی در نرم افزار طب کار افاق

تست دید رنگی در نرم افزار طب کار افاق

تاریخ مقاله: 1391/05/08
در نرم افزاطب کار افاق تست دید رنگی ایشی هارا قرار دارد وتست از کارگر یا کارمند گرفته شده و تفسیر می گردد