معاینه چشم (اپتو متری)

معاینه چشم (اپتو متری)

تاریخ مقاله: 1391/05/08
امکان ورود معاینه چشم چپ و راست - معاینه چشم باعینک و همچنین دید رنگی در نرم افزار طب کار افاق وجود دارد
نتایج معاینه چشم را میتوان تکرار نمود و پزشک طب کار تکرارها را مشاهده می نماید