نرم افزار دیابت

نرم افزار دیابت

تاریخ مقاله: 1393/02/18
شرکت فرا اندیشان آفاق نرم افزار طرح مراقبت دیابت و همچنین غربالگری دیابت را معاونت بهداشتی علوم پزشکی استان اصفهان تحت وب طراحی نموده و در کلیه مراکز بهداشتی ارائه دهنده مراقبت دیابت اعم از دولتی و خصوصی نصب و اجرا نموده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجــــــــــا کلیک نمایید