نرم افزار داروخانه

نرم افزار داروخانه

تاریخ مقاله: 1392/11/23
در نرم افزار داروخانه امکان مشاهده و چاپ کارتکس دارو با راست کلیک بر روی نام دارو اضافه گردید.
از این پس هر کجا بر روی نام دارو راست کلیک نمایید امکان مشاهده کارتکی ورود و خروج آن دارو را در اختیار دارید و می توانید از آن چاپ بگیرید