امکان گزارشگیری از نرم افزار کلینیک

امکان گزارشگیری از نرم افزار کلینیک

تاریخ مقاله: 1392/06/02
با استفاده از نرم افزار کلینیک آفاق  شما می توانید انواع گزارشات مورد نیاز خود را از قبیل : عملکرد روزانه ، ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه و سالیانه در قالب فرمهای مورد استفاده خود تهیه نموده ، همچنین امکان ساخت و  استخراج گزارشات ترکیبی با امکان ایجاد شروط مختلف و گزارشات And\Or  از نرم افزار را داشته باشید .