نرم افزار کلینیک - مراجعات روزانه

نرم افزار کلینیک - مراجعات روزانه

تاریخ مقاله: 1392/06/02
ثبت مراجعات روزانه در نرم افزار کلینیک آفاق.
نرم افزار کلینیک آفاق بصورت کاملا مستقل از نزم افزار طب کار می توان استفاده نمود و می توان کلیه پرسنل رسمی و قراردادی و حتی پیمانکاران را نیز ثبت مراجعات روزانه نمود . در صورتی که پرسنل پیمانکار در نرم افزار طب کار تشکیل پرونده نداده باشند و از خدمات کلینیک استفاده نمایند گزارشات و آمارهای کلینیک بر اساس تعداد مراجعه ایجاد می گردد.
در صورتی که در آینده برای پرسنل پیمانکار تشکیل پرونده در طب کار داده شود کلیه اطلاعات کلینیک و مراجعات روزانه ، داروها ، نظریات پزشک کلینیک و ... به سیستم طب کار متصل می گردد