طبقه بندی نظریه پزشک کلینیک

طبقه بندی نظریه پزشک کلینیک

تاریخ مقاله: 1392/06/02
در نرم افزار کلینیک آفاق امکان معرفی ارگانهای مختلف بدن وجود دارد و می توان برای هر ارگان نشانه و تشخیص را وارد نمود.
هنگام مراجعه پرسنل به کلینیک پزشک و پرستار کلینیک می توانند نظریه را برای فرد وارد نماید و پزشک می تواند سوابق مراجعه پرسنل به درمانگاه یا کلینیک را مشاهده نماید.
کارگرانی که به قصد فرار از کار به کلینیک مرتب مراجعه می کنند در سیستم مششخص می شوند.
همچنین داروهایی که یک فرد در هر مراجعه دریافت کرده
و یا داروهایی که یک پزشک معمولا تجویز می نماید نیز مشخص می گردد