نرم افزار اورژانس

نرم افزار اورژانس

تاریخ مقاله: 1392/06/02
نرم افزار اورژانس با قابلیت اتصال به سیستم نرم افزار طب کار آفاق 
تمامی امکانات مورد نیاز در اورژانس صنایع در این نرم افزار موجود می باشد و هم در سیستم طب کار و هم در سیستم اورژانس اطلاعات پرونده طب کار با قابلیت سطوح دسترسی در اختیار می باشد
از انجا که در نرم افزار طب کار آفاق بحث محرمانه گی اطلاعات همه جا مد نظر بوده در صورتی که در تعریف سطوح دسترسی کاربری مجوزهای دسترسی به پرونده های طب کار و اورژانس داده شود از هر دوسیستم می توان به اطلاعات وارد شده دسترسی پیدا نمود