وسایل حفاظت فردی

وسایل حفاظت فردی

تاریخ مقاله: 1391/05/12
کارشناس بهداشت حرفه ای می تواند در نرم افزار طب کار آفاق وسایل حفاظت فردی که برای هر شغل مورد نیاز است را تعرف نماید.
هنگامی که شغل مربوطه برای فرد انتخاب می شود عوامل زیان آور آن شغل به همراه وسایل حفاظت مورد نیاز آن شغل برای فرد انتخاب می شود و کارشنای می تواند کنترل تحویل و تاریخ دادن وسایل حفاظت به فرد را داشته باشد