معرفی نامه (عوامل زیان آور)

معرفی نامه (عوامل زیان آور)

تاریخ مقاله: 1391/05/12
در نرم افزار طب کار آفاق این امکان وجود دارد که کارشناس بهداشت حرفه ای می تواند پس از مشخص شدن عوامل زیان آور و تکمیل مدت مواجهه ، میزان مواجهه و ... می تواند فرم معرفی را چاپ نماید که در این فرم تمام عوامل زیان آور با جزئیات آنها نشخص شده و پرسنل این فرم را امضا و تایید می کنند که عوامل زیان آور محیط شغلی برای آنها مشخص و ارزیابی کارشناس هم شده است
این فرم را کارشناس بهداشت حرفه ای و پزشک طب کار نیز مهر و امضا می نمایند