کارشناس بهداشت حرفه ای

کارشناس بهداشت حرفه ای

تاریخ مقاله: 1391/05/12
فرم کارشناس بهداشت حرفه ای در نرم افزار آفاق به گونه ای طراحی گردیده که کارشناس بهداشت حرفه ای بتواند عوامل زیان آور و نظریه خود را جامع و کامل وارد نماید.
برای اینکه لازم نباشد برای هر پرسنل تک تک عوامل زیان آور را وارد نمود می توان در قسمت تعریف مشاغل یک گروه تعرف نمود و شغلهایی که دارای عوامل زین آور مشابه هستند را از چارت سازمانی در یک گروه قرار داد و بعد مشخص کرد این گروه با چه عوامل زیان آوری در تماس هستند.
این امر باعث می شود که با انتخاب شغل فرد عوامل زیان آور برای فرد بصورت خودکار انتخاب گردند.
کارشناس در فرم خود می تواند عوامل دیگری به آنها اضافه و یا حذف نماید
همچنین می تواند مدت مواجهه ، میزان مواجهه ، حد مجاز ، تماس ، راههای مواجهه ، راههای ورود به بدن ، حالت و ارزیابی خود را وارد نماید.