راههای ورود عوامل زیان آور به بدن

راههای ورود عوامل زیان آور به بدن

تاریخ مقاله: 1391/05/09
در نرم افزار طب کار آفاق امکان تعریف انواع راههای ورود عوامل زیان آور شغلی به بدن وجود دارد وکارشناس بهداشت حرفه ای می تواند با توجه به نیاز صنعت و عوامل زیان آور آن صنعت راههای ورود عوامل را به بدن وارد نمایید
راههای از قبیل استنشاقی ، گوارشی ، پوستی ، چشمی و غیره
بر اساس تک تک پارامترهای وارد شده در گزارشات می توان شرط انتخاب نمود مثلا لیست پرسنلی را که با عوامل زیان آور بصورت استنشاقی در تماس هستند را استخراج کن