راههای مواجهه عوامل زیان آور

راههای مواجهه عوامل زیان آور

تاریخ مقاله: 1391/05/09
امکان تعریف راههای مواجهه با عوامل زیان آور در نرم افزار طب کار آفاق وجود دارد و این امر باعث می شود اگر توسط کارشناس بهداشت حرفه ای برای پرونده سلامت شغلی پرسنلی عامل زیان آوری انتخاب و راه مواجهه آن وارد شود ، بتوان در گزارشات داینامیکی و پویا بر اساس راههای مواجهه گزارش را فیلتر نمود
مثلا لیست پرسنلی که با دود و دمه به صورت مستقیم در تماس هستند را نمایش بده