تعریف عوامل زیان آور در نرم افزار طب کار

تعریف عوامل زیان آور در نرم افزار طب کار

تاریخ مقاله: 1391/05/09
در نرم افزار طب کار آفاق یک بانک اطلاعاتی کامل از عوامل زیان آور بصورت طبقه بندی شده وجود دارد
از آنجایی که عوامل زیان آور هر صنعت با عوامل زیان آور صنعت با صنعت دیگر متفاوت می باشد امکان تعریف و دسته بندی عوامل زیان آور محیط شغلی بصورت داینامیکی تعریف شده است و کاربران می توانند عوامل زیان آور محیط خویش را در نرم افزار وارد نمایند.
همچنین می توان گروه جدید تعریف کرد و عوامل زیان آور آن گروه را تعریف نمود
در این نرم افزار می توان برای هر دسته از عوامل زیان آور یک رنگ خواص انتخاب نمود که از آن به بعد در تمام قسمتهای مختلف نرم افزار آن عامل زیان آور با آن رنگ نمایش داده می شود و این امر هم در ورود راحت تر اطلاعات به کاربر کمک می نماید و هم در مشاهده اطلاعات وارد شده
مثلا شما می توانید برای عوامل فیزیکی رنگ زرد و برای عوامل شیمیایی رنگ قرمز و برای عوامل ارگونومی رنگ آبی را انتخاب نمایید
از آن به بعد هر عامل فیزیکی با رنگ زرد و هر عامل شیمیایی با رنگ قرمز و هر عامل ارگونومی با رنگ آبی نمایش داده می شود