تعریف کارگاهها در نرم افزار طب کار

تعریف کارگاهها در نرم افزار طب کار

تاریخ مقاله: 1391/05/09
در نرم افزار طب کار آفاق می توان کارگاهها و قسمتهای مختلف صنعت را همراه با نام سرپرست وارد نمود 
با تفکیک دقیق قسمتهای مختلف نرم افزار به شما این امکان را می دهد که بتوانید گزارشات پارامتریک دقیق تری داشته باشد
نرم افزار به گونه ای طراحی شده که شما با تعریف یک کارگاه جدید می تواندی در قسمت گزارشات بر اساس آن کارگاه اطلاعات را فیلتر کنید و در انتخاب شرطهای گزارش استفاده نمایید مثلا لیست کسانی که بیماری کور رنگی دارند و در کارگاه ذوب کار می کنند