شرکت معدنی سنگ گل گهر

شرکت معدنی سنگ گل گهر

تاریخ مقاله: 1391/08/18
جلسه تحویل نرم افزار طب کار و نرم افزارکلینیک در شرکت معدنی سنگ آهن گل گهر واقع در سیرجان.
با حضور جناب آقای دکتر مفیدی ، آقای دکتر عباسپور ، آقای توفیق و از طرف شرکت آفاق مهندس تن ساز و مهندس نورانیان.

گل گهر ، آفاق


گل گهر ، آفاق