جلسه توجیهی فرایند ارجاع

جلسه توجیهی فرایند ارجاع

تاریخ مقاله: 1393/02/19

جلسه دیابت.

برگزاری جلسه توجیهی فرایند ارجاع سطح یک به سطح دو جهت پزشکان.

جلسه ای در روز پنجشنبه مورخ 1390/10/29 در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.در این جلسه که با حضور جناب آقای دکتر سوداوی-مسئول واحد بیماریهای خاص و پیوند اعضا-سرکار خانم دکتر قانع-دبیر اجرایی دیابت-جناب آقای مهندس تن ساز و مهندس نورانیان و مهندس نیکنام از شرکت آفاق و پزشکان سطح یک دیابت تشکیل گردید،

پس از سرود و قرآن،اهداف برنامه جامع پیشگیری از دیابت بیان شده و فرایند ارجاع از سطح یک به سطح دو  تشریح گردید،همچنین کارشناس برنامه نرم افزار دیابت روند پذیرش و ارجاع بیماران در نرم افزار جامع دیابت را توضیح داده,پرسش و پاسخ بین حاضرین صورت گرفت.
نرم افزار دیابت