جلسه نرم افزار دیابت

جلسه نرم افزار دیابت

تاریخ مقاله: 1391/08/02
درتاریخ 1390/12/17 ساعت 8صبح جلسه ای درمعاونت درمان باحضور کاربران نرم افزار دیابت در بیمارستانها،مسئول واحدبیمارهای معاونت درمان وکارشناس نرم افزاردیابت تشکیل گردید.دراین جلسه ضمن بحث وتبادل نظردررابطه باوروداطلاعات بیماران به نرم افزارمربوطه تمهیداتی جهت ارتقای برنامه درنظرگرفته شد.

نرم افزار دیابت