اولین جلسه رابطین دیابت

اولین جلسه رابطین دیابت

تاریخ مقاله: 1391/08/02
اولین جلسه رابطین دیابت مورخ 22/1/91 ساعت 8صبح در معاونت درمان برگزار گردید.ضمن بحث و تبادل نظربا مشکلات ورود اطلاعات به نرم افزار جامع دیابت ، پیشنهادات همکاران در زمینه قراردادن داروهای جدید در لیست داروئی نرم افزار و نوبت دهی بیماران مورد بررسی جهت اجرا قرارگرفت .ضمنا تغیرات جدید نرم افزار به منظور سهولت کاربرد به رابطان دیابت معرفی شد

نرم افزار دیابت