استقرار نرم افزار برنامه جامع کنترل و پیشگیری دیابت

استقرار نرم افزار برنامه جامع کنترل و پیشگیری دیابت

تاریخ مقاله: 1393/02/19

جلسه ای در حوزه معاونت درمان در زمینه :

استقرار نرم افزار برنامه جامع کنترل و پیشگیری دیابت.

روز پنجشنبه مورخ 17/9/1390جلسه ای در حوزه معاونت درمان در زمینه استقرار نرم افزار برنامه جامع کنترل و پیشگیری دیابت در سطح یک و دو ارجاع با حضور کارشناسان فناوری اطلاعات(IT)شرکت آفاق،کارشناسان IT مراکز آموزشی-درمانی فیض،نور وحضرت علی اصغر(ع)،کارشناس ITدر حوزه معاونت بهداشت،کارشناس ITدر حوزه معاونت درمان(خانم قادری)،آقای دکتر سوداوی-مسئول واحد بیماریهای خاص و پیوند اعضا و خانم دکتر قانع-دبیراجرایی برنامه دیابت-تشکیل گردید.

در این جلسه مقرر شد که سیستم نوبت دهی الکترونیکی دوشنبه هفته آینده در مرکز آموزشی-درمانی نور وحضرت علی اصغر(ع)بصورت پایلوت مورد استفاده قرار گیرد.


جلسه دیابت