تاییدیه دستگاه کارتخوان RFID

تاییدیه دستگاه کارتخوان RFID

تاریخ مقاله: 1391/08/13
تاییدیه نصب دستگاه کارتخوان برای جایگاه گاز تاکسیرانی اصفهان.
نرم افزار و سخت افزار مربوط به سوختگیری تاکسیها توسط شرکت فرا اندیشان آفاق طراحی گردیده است.
در این سیستم اعتبار کارت شرکت نفت رانندگان تاکسی ، نوبت گاز (از نظر روزهای مجاز سوختگیری) ، امکان سوختگیری یکبار در روز و همچنین میزان اعتبار کارت چک می شود.
با زدن کارت بعد از چک موارد فوق مبلغ سوختگیری از حساب کارت راننده کسر می گردد.

امکانات مدیریتی و گزارشات متنوع یکی دیگر از امکانات این سیستم است.تاییدیه نصب دستگاه کارت خوان آفاق