تاییدیه فنی نرم افزار طب کار

تاییدیه فنی نرم افزار طب کار

تاریخ مقاله: 1391/08/13
وزارت بهداشت و درمان ، معاونت بهداشتی علوم پزشکی را برای انتخاب نرم افزار برتر جهت پیاده سازی سامانه طب کار وزارتخانه انتخاب نمودند و این معاونت پس از بررسی های لازم نرم افزار طب کار آفاق را به وزارتخانه معرفی نمودند. پس از بررسی مجدد نرم افزار های مطرح شده در وزارتخانه و ارائه پروپوزال نرم افزار و مبادله درخواستها و انتظارات وزارتخانه در نهایت این شرکت توانست تواناییهای خود را به اثبات برساند و پس از انجام چندین نرم افزار پزشکی ملی تحت وب با قابلیتهای فراوان و گزارشگیری پویا مجری پیاده سازی سامانه گردد.


تاییدیه نرم افزار طب کار آفاق
 

Afagh