اتصال به نرم افزارهای آزمایشگاه

اتصال به نرم افزارهای آزمایشگاه

تاریخ مقاله: 1391/05/08
از آنجایی که برخی از شرکتها و صنایع دارای سیستم آزمایشگاه نیستند و پرسنل خود را برای انجام آزمایشات خون و ادرار به آزمایشگاههای سطح شهر یا مراکز آزمایشگاهی می فرستند این امکان در نرم افزار طب کار آفاق دیده شده است که بتوان نتایج وارد شده در نرم افزار های آزمایشگاه آن مراکز را به نرم افزار طب کار آفاق انتقال داد و این امر باعث سرعت بخشیدن به امر کامل شده سریع اطلاعات پرونده پزشکی سلامت می نماید و هم باعث کاهش بروز خطای کاربری در هنگام پانچ اطلاعات می گردد
لازم به توضیح است این امکان تنها در صورتی ممکن است که آزمایشگاه مورد نظر پذیر پرسنل را بر اساس کد پرسنلی و یا شماره پرونده طب کار انجام دهد تا لینک بین اطلاعات بر قرار گردد