ورود سریع نتایج آزمایشات

ورود سریع نتایج آزمایشات

تاریخ مقاله: 1391/05/08
در نرم افزار طب کار آفاق امکان ورود سریع نتایج آزمایشات دیده شده است
امکان مشخص نمودن ترتیب چینش آزمایشات و همچنین طبقه بندی آزمایشات و پیمایش سریع تمام گروهها و زیر گروهها در یک صفحه و همچنین استفاده بهینه از صفحه کلید برای حرکت و وارد نمودن نتایج آزمایشات از دیگر امکانات نر افزار طب کار آفاق می باشد