نرم افزار آزمایشگاه

نرم افزار آزمایشگاه

تاریخ مقاله: 1391/05/08
نرم افزار آزمایشگاه با قابلیت تعریف انواع تسها و گروهها و مشخص نمودن حد مجاز آزمایش و جوابدهی اتوماتیک نرمال و غیر نرمال بودن تست.
امکان تعریف محدوده مجاز تست برای جلوگیری از اشتباهات کاربری در ورود نتایج آزمایشات
امکان تعریف مقدار پیش فرض برای نتایج آزمایشات
ورود سریع و هوشمند نتایج آزمایش
امکان گزارش گیری پویا و ترکیبی از نتایج آزمایشات 
همه و همه در نرم افزار طب کار آفاق